Puhallinorkesterien suomenmestaruuskilpailujen säännöt

Säännöt ovat päivitettävänä, talletetaan tälle sivulle heti kun valmistuvat.

1. Perusteet

SM-kilpailujen tavoitteena on kehittää puhallinorkestereiden toimintaa. Tähän päästään luomalla eri tasoisille orkestereille päämäärä ja haasteellinen ohjelma, jonka esittämisestä annetaan asiantuntijoiden palaute.

SM-kilpailuja järjestetään pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Tapahtuman voi järjestää säännöllisesti toimiva yhdistys, järjestö, musiikkioppilaitos tai taloudellisesti vakaa taho. Se anoo kilpailuja ottamalla yhteyttä johonkin yllämainittujen liittojen hallituksen puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle 1.4 mennessä kilpailua edeltävän vuonna. Tämän tehtävänä on tiedottaa anomuksesta muita liittoja kahden viikon sisällä.

Nämä säännöt on laadittu yhteisesti maamme eri puhallinorkesteriliittojen (SPOL, STM, SOLI ja FSSMF) kanssa. Vain näiden sääntöjen mukaan toteutetut kilpailut voivat saada liittojen virallisen hyväksymisen.

2. SM-kilpailulautakunta

Kilpailutoimintaa varten suomalaiset puhallinorkesteriliitot FSSMF, Soli, Spol ja STM pitävät yllä SM-kilpailulautakuntaa. Liitot nimeävät lautakuntaan yksi-kolme jäsentä kustakin liitosta vuosittain. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan kilpailukaudeksi eri liitoista järjestyksessä Soli (1.4.2016 - 30.4.2017), STM, FSSMF ja SPOL. 

Puheenjohtaja on kokousten koollekutsuja sekä toimii yhteyshenkilönä kilpailujärjestäjiin. Muut toimihenkilöt lautakunta valitsee keskuudestaan. Lautakunta on toimivaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään 3/4 liitoista.

Lautakunnan tehtävänä on valita ja hyväksyä kilpailupaikkakunta, valita ja hyväksyä kilpailujen pakolliset ja vapaavalintaiset teokset sekä hyväksyä tuomaristo. Mikäli kilpailun järjestäjiä ei ilmaannu säännöissä määriteltyjen aikarajojen puitteissa, on SM-kilpailulautakunnan tehtävänä etsiä kilpailupaikka tai päättää kilpailujen pitämisestä muuna ajankohtana.

3. SM-kilpailukausi

Puhallinorkestereiden SM-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi huhtikuussa. Kilpailukausi alkaa kilpailuvuotta edeltävän huhtikuun ensimmäinen päivä ja päättyy kilpailuvuoden huhtikuun 30:s päivä. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa kilpailuista viimeistään 11 kk ennen tapahtumaa virallisesti eri liittojen ja alan lehtien sekä internetin välityksellä. Ilmoituksessa on käytävä ilmi paikkakunta, ajankohta, kilpailun järjestäjän yhteystiedot ja sarjat. Pakolliset teokset on ilmoitettava vähintään 6 kk ennen kilpailua.

4. Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen on liitettävä osallistujien nimiluettelo, soittimet, mahdolliset ammattilaisiksi katsottavat avustajat ja C-sarjaan (kts. kohta orkesterisarjat) osallistujien syntymäajat.

SM-kilpailulautakunta tarkistaa tarvittaessa kilpailuihin osallistuvien orkestereiden ja niiden esittämän ohjelmiston kelpoisuuden kilpailun järjestäjiltä saamiensa ilmoitusten perusteella.

 5. Orkesterisarjat

SM-kilpailuiden päämääränä on kehittää säännöllisesti toimivia orkestereita, joita ei koota vain kilpailuja varten. Kilpailuihin voivat osallistua  vähintään kahden vuoden ajan yhtenäisesti toimineet puhallinorkesterit. Kilpailut on jaettu viiteen sarjaan, joihin liittyvät rajoitukset pistevähennyksineen selvitetään kohdissa 6 ja 10.

5.1. Ammattisarja

Avoin kaikille orkestereille ikärajasta riippumatta. Orkesterin kokoonpanon on oltava vähintään 40 soittajaa, ohjelma-aika 15-30 min ja esitettävien teosten tasoluokitus 5-6.

5.2. A-sarja

Ei ikärajaa, ammattilaisia tai avustajia orkesterissa saa olla yhteensä viisi (kts. kohta 6), mutta enintään 10 % osallistujista. Orkesterin on oltava kooltaan vähintään 32 soittajaa, ohjelma-aika 15-25 min ja esitettävien teosten tasoluokitus 4-6.

5.3. B-sarja

Ei ikärajaa, ammattilaisia tai avustajia orkesterissa saa olla yhteensä neljä, mutta enintään 10 % osallistujista. Orkesterin on oltava kooltaan vähintään 20 soittajaa, ohjelma-aika 10-20 min ja esitettävien teosten tasoluokitus 3-4.

5.4. C-sarja

Osallistujien yläikäraja 16 vuotta kilpailuvuonna täyttänyt. Yli 16-vuotiaita jäseniä orkesterissa saa olla neljä, mutta enintään 10 % osallistujista. Avustajia orkesterissa saa olla korkeintaan kaksi. Ikärajoitus koskee myös heitä, eivätkä he saa olla ammattilaisia. Orkesterin on oltava kooltaan vähintään 15 soittajaa. Ohjelma- aika on 8-15 min ja esitettävien teosten tasoluokitus 2-3.

5.5. Vapaasarja

Kohderyhmiä ovat tanssi-, viihde- tai perinteistä puhallinmusiikkia soittavat harrastajat. Orkesterin koko vähintään 15 puhallinsoittajaa ja ohjelma-aika korkeintaan 15 min. Sarjassa ei ole ammattilais- tai avustajarajoituksia.

6. Ammattilaisuuden ja avustajan määrittely

Sarjat 2-5 on suunnattu ensisijaisesti harrastajille tai opiskelijoille. Näissä orkestereissa voi kuitenkin olla rajoitetusti myös ammattimuusikoita tiettyjen ehtojen täyttyessä.

6.1.

Ammattilaiseksi katsotaan soittaja, joka soittaa orkesterissa pääsoitintaan ja soittaa sitä myös päätyökseen. Lisäksi ammattilaiseksi katsotaan soittaja, joka on suorittanut musiikin kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä soittaa pääsoitintaan kilpailuun osallistuvassa orkesterissa.

6.2.

Pääsoittimeksi katsotaan myös samaan soitinperheeseen kuuluva instrumentti kuten trumpetti/kornetti, käyrätorvi/alttotorvi tai klarinetti/es- klarinetti jne.

Avustaja on soittaja, joka ei säännöllisesti soita orkesterissa, ottamatta kantaa hänen ammattilaisuuteensa.

7. Tuomaristo, valvoja ja sihteeri

Tuomaristoon kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään kolme on kapellimestareita sekä kaksi muuta, jotka voivat olla puhallinalan asiantuntijoita / säveltäjiä. SM-kilpailulautakunta määrittää yhden jäsenistä tuomariston puheenjohtajaksi. Kilpailun järjestäjä nimeää tuomaristolle sihteerin.

Ennen kilpailua pidettävässä tuomaripalaverissa on järjestäjän nimeämän valvojan selvitettävä kilpailuissa noudatettavat periaatteet aikataulujen ja olosuhteiden osalta. Puheenjohtaja selvittää tuomaristolle kilpailujen säännöt, pistelaskun periaatteet sekä tuomarityöskentelyyn vaikuttavat tekijät.

Ennen jokaista kilpailusuoritusta valvoja vastaa siitä, että orkesteri on saanut tiedon pukeutumistiloista, harjoitusaikataulusta ja paikasta sekä kilpailuun valmistautumis- ja esiintymisaikatauluista ja paikoista. Hän myös tarkistaa orkesterin jäsenistön sekä toimittaa sihteerille tiedon pistelaskuun vaikuttavista avustajamääristä.

Kilpailusuorituksen alkaessa sihteeri ottaa kokonaisajan koko esityksen alusta loppuun.

8. Ohjelmisto

Jokaisessa sarjassa orkesteri esittää yhden pakollisen teoksen ja yksi - kaksi vapaavalintaista teosta, jonka / joiden tasoluokitus on määritelty orkesterisarjoittain sääntöjen kohdassa 5. 

Jokaiselle orkesterille on varattava viisi minuuttia aikaa lämmittelykappaleen esittämistä varten. Lämmittelykappaletta ei arvostella.

9. Esitysten arvioiminen

Tuomarit antavat itsenäisesti jokaiselle orkesterille pisteen 0-100 pakollisesta ja vapaavalintaisista teoksista.

Arvioitavat kohteet ovat:

• Puhtaus
• Sointi
• Tulkinta
• Artikulaatio
• Dynamiikka
• Rytmi
• Esittäminen
• Balanssi

Tuomarit on velvoitettu antamaan yllämainittuihin kohteisiin palaute sanallisesti tai numeroin. Numeropalaute voi olla painotettu, jolloin yhteenlasketun summan ei ole oltava sama kuin yllämainittu kokonaispistemäärä. Se antaa enemmänkin kuvan eri osa- alueiden tasosta sekä suhteista toisiinsa.

Sihteeri voi myös laatia tuomariston kanssa yhteisen orkesterikohtaisen palautteen. Tuomareiden välinen keskustelu kilpailusuorituksista kilpailujen aikana ei ole sallittu. Sihteeri kerää arviolomakkeet kunkin sarjan päätyttyä pistelaskua varten.

10. Pistevähennykset

Ajan alitus tai ylitys aiheuttaa 1,5 pisteen menetyksen jokaista alkavaa minuuttia kohden.

Mikäli orkesteri haluaa käyttää ammattilaisia tai avustajia sarjansa enimmäismäärää enemmän, vähennetään loppupisteistä 1,5 pistettä/ylimääräinen soittaja.

Avustajien käyttö ilman pistemenetyksiä on sallittu seuraavissa soittimissa:

• englannin torvi
• es-klarinetti
• alttoklarinetti
• bassoklarinetti
• fagotti
• harppu
• lyömäsoittimet, mikäli esityksessä soittaa ennestään jo kaksi lyömäsoittajaa.

Pistemenetyksiä ei myöskään aiheuta avustajan käyttö, silloin kun se tapahtuu vakiosoittajan sairastumisen johdosta (lääkärintodistus). Mikäli avustaja em. tapauksessa lisää ammattilaisten osuuden yli enimmäismäärän, se vaikuttaa pistemenetyksiin kuten yllä on todettu.

Periaatteena kaikilta osin on pidettävä, että avustajia ei pääsääntöisesti ole sijoitettu äänenjohtajatehtäviin, vaan heillä pyritään rikastuttamaan orkesterin sointia.

11. Sijoitusten määrittäminen

Sijoitukset perustuvat tuomareiden antamien pistemäärien muodostamiin loppupisteisiin, jossa suuremman luvun saanut voittaa pienemmän.

Loppupisteet muodostuvat seuraavasti:

Tuomarit antavat tuomaripisteen (0-100) erikseen pakollisesta ja vapaavalintaisesta suorituksesta. Mikäli vapaavalintaisia on kaksi annetaan näistä yksi yhteinen tuomaripiste.

Kummastakin suorituksesta poistetaan korkein ja matalin tuomaripiste. Jäljelle jäävät kolme pistettä lasketaan yhteen ja jaetaan kolmella. Siten orkesteri saa kaksi pistettä asteikolla 0-100, joista toinen on pakollisen ja toinen vapaavalintaisen suorituksen pistemäärä.

Nämä kaksi pistemäärää lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Syntyneestä summasta vähennetään tarvittaessa sääntöjen mukaiset vähennykset ja näin saadaan orkesterin loppupisteet.

Tuomaripisteet ovat julkisia palkintojen jaon jälkeen. Orkesterit saavat esityksistään kirjallisen tai suullisen palautteen.

Esimerkki:

Tuomareiden antamat pisteet pakollisesta suorituksesta 79-84-82-80-86 => 
poistetaan matalin (79) ja korkein (86)
Pakollisen suorituspistemäärä (84+82+80)/3 = 82

Tuomareiden antamat pisteet vapaavalintaisesta suorituksesta 76-83-82-79-84 =>
poistetaan matalin (76) ja korkein (84)
Vapaavalintaisen suorituspistemäärä (83+82+79)/3 = 81,33

Loppupisteet: (82 + 81,33)/2 = 81,67 => 81,5 - 1,5 (ajan ylitys 48 sek.) - 3 (kaksi ylim. avustajaa)

LOPPUPISTEET = 77

12. Orkesteritasot

Orkestereille myönnettävät tasot:

• Kultamitalitaso kunniamaininnalla 90 pistettä tai enemmän
• Kultamitalitaso 80 pistettä tai enemmän
• Hopeamitalitaso 70 pistettä tai enemmän
• Pronssimitalitaso 60 pistettä tai enemmän

13. Erimielisyydet

Erimielisyydet ja sääntötulkintakiistat ratkaisee kilpailun yhteydessä kilpailun järjestäjän ja tuomariston muodostama kollegio. Tuomariston toimintaan liittyvät epäselvyydet ratkaisee SM-kilpailulautakunta tai puhallinorkesteriliittojen muodostama yhteistyöelin.

 

SM-kilpailulautakunta 2019:


SPOL Anu Koskinen

SOLI Tero Haikala pj

STM Hanna Lehtonen

FSSMF Peter Roos

 

Järvenpäässä, pp.kk.2019